Inschrijven nieuw seizoen

Bijlage 2: Fasering jaarlijkse inschrijvingen en opzetten competitie ZVV De Bevelanden

Stap 1: Het bestuur stuurt in het voorjaar van het jaar waarin een nieuw competitieseizoen van start gaat een teaminschrijfformulier naar de teamleiders van de teams van het lopende seizoen en nieuwe teams. Hierbij wordt ook een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden, beperkingen en wensen van de teams. Hiermee word bij het opzetten van de competitie en de weekplanningen zoveel mogelijk rekening gehouden. Indienen voor 1 mei.

Stap 2: Na ontvangst van het compleet en correct ingevuld teaminschrijfformulier en voldaan te hebben aan de hieraan gekoppelde verplichtingen (o.a. inschrijfgeld) stuurt het bestuur de laatste versie van de spelerslijst van het aflopende seizoen naar de teamleider. Bij nieuwe teams wordt een lege spelerslijst met instructie aangeboden aan de contactpersoon. De inschrijvingen van nieuwe teams eindigt op 30 juni om 24.00 uur. Het bestuur kan hier om goede redenen van afwijken.

Stapt 3: Het bestuur maakt een inventarisatie van het aantal beschikbare scheidsrechters.

Stap 4:  Na inventarisatie van de ingeschreven teams stelt het bestuur het aantal klassen vast en maakt een indeling van de teams over de klassen. Hierbij zijn de degradatie- en  promotie- voorwaarden leidend. De indeling wordt op 15 augustus op de website van ZVV De Bevelanden geplaatst.

Stap 5:  Na inventarisatie van het aantal teams dat gaat deelnemen maakt het bestuur een inschatting van de behoefte aan zaaluren per speellocatie, en stuurt de gespecificeerde behoefte  naar de verantwoordelijken van de sportaccommodaties.

Stap 6: Het bestuur maakt een overzicht van haar activiteiten voor het komende jaar, stelt de begroting op, stelt budget vast en berekent de contributie. Na vaststelling stuurt de penningmeester  de facturen naar de teamleider ( of sponsor indien van toepassing).

Stap 7: Het bestuur stelt het competitieprogramma op. Dit wordt vervolgens op de website van ZVV De Bevelanden geplaatst

Opmerking: Naar behoefte communiceert het bestuur met haar leden over de voortgang van de voorbereiding op het nieuwe seizoen en het verloop van het seizoen.

stap Periode Wat
1 Medio maart

Voor 1 mei

Medio maart stuurt bestuur teaminschrijfformulier

Team contactpersoon stuurt ingevuld teaminschrijfformulier naar bestuur; €100.

2 1 mei

 

Voor 30 juni

Indien compleet en correct ingevuld teaminschrijfformulier terug ontvangen is stuurt bestuur spelerslijst.

Gecorrigeerde spelerslijst wordt naar bestuur gestuurd. Nieuwe inschrijvingen spelers.

3 Juni Bestuur maakt inventarisatie scheidsrechters
4 Juli Bestuur maakt indeling teams in klassen (promotiebeleid)
5 Juli Seizoen, opstellen behoefte aan zaaluren en verdeling over de zalen + contract
6 Juli/augustus Begroting/budget/contributie bestuur en factuur naar teams
7 Augustus Opstellen competitieprogramma en weekplanningen

xxxxxxxxxxxxxx    Vastgesteld in bestuursvergadering 17 november 2022     xxxxxxxxxxxxxx

Copyright ZVV de Bevelanden 2024 | Sitemap | Realisatie: Steketee Online