Reglementen

ARTIKEL 1: LIDMAATSCHAP

1.01
Lid zijn de leden van de vereniging c.q. teams welke bij oprichting van de Zaalvoetbal Vereniging “De Bevelanden” en vervolgens aan de jaarlijkse competitie deelnemen.

1.02
Nieuwe verenigingen c.q. teams welke aan de competitie wensen deel te nemen dienen hiertoe een schriftelijk verzoek bij het secretariaat in te dienen voor 01 mei van het jaar waarin de nieuwe competitie aanvangt.

1.03
Toelating aan de competitie geschiedt, na toestemming van het bestuur, via een bij te houden wachtlijst. Indeling in een bepaalde klasse is ter beoordeling van het bestuur resp. wedstrijdcommissaris.

1.04
De opgave dan wel het afzien van deelname aan de competitie van
verenigingen c.q. teams die aan de competitie van het voorgaande jaar deelnamen dient schriftelijk voor 01 mei waarin de nieuwe competitie aanvangt aan het bestuur kenbaar te worden gemaakt.

1.05
Het lidmaatschapsjaar en het boekjaar lopen van 1 juli van het lopende jaar t/m 30 juni van het daarop volgende jaar.

ARTIKEL 2: SPEELGERECHTIGD

2.01
Speelgerechtigd zijn die spelers waar van de gegevens bij het bestuur bekend zijn e.e.a. conform het ingediende en ondertekende inschrijfformulier.

2.02
Jaarlijks dient per team schriftelijk een opgave van de spelers te worden gedaan door middel van een door het bestuur ter beschikking gesteld inschrijfformulier.

2.03
Voormelde teamopgave dient uiterlijk 01 mei binnen te zijn bij de Competitieleider. Het poststempel geldt als datum van aanmelding.

2.04
Deelname aan de competitie kan uitsluitend plaatsvinden, indien met in het bezit is van een spelerspas van ZVV de Bevelanden. Zonder spelerspas is deelname aan de wedstrijden van de competitie niet toegestaan.

2.05
Het is niet toegestaan om voor meer dan één vereniging c.q. team uit te komen dat lid is van ZVV de Bevelanden.

2.06
Het is niet toegestaan om zowel voor een prestatief team (KNVB) als voor een recreatief team (ZVV de Bevelanden) uit te komen.

2.07
Tussentijdse overschrijving binnen ZVV De Bevelanden is toegestaan. Hiertoe dient een ondertekend overschrijvingsformulier te worden ingeleverd bij de competitieleider.

2.08
Tenminste 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd dient een volledig ingevuld en ondertekend, wedstrijdformulier door beide teams op de tijdwaarnemertafel te worden gedeponeerd, samen met de spelerspassen.

2.09
Bij het ontbreken van het wedstrijdformulier en/of spelerspasjes bij de wedstrijdtafel wordt de wedstrijdklok op het in het programma vermelde aanvangstijdstip in werking gesteld en wordt met de wedstrijd een aanvang genomen. Het wedstrijdformulier dient voor aanvang van de wedstrijd door beide teams te zijn ingevuld en ondertekend gedeponeerd op de wedstrijdtafel. Gedurende en na afloop van de wedstrijd worden beide teams in de gelegenheid gesteld alsnog de spelerspasjes te overleggen.

ARTIKEL 3: CONTRIBUTIE

3.01
Als contributie wordt onder andere aan gemerkt de inleggelden voor de competitie inclusief administratiekosten.

3.02
Extra zaalhuur, kosten met betrekking tot tuchtzaken en kosten van die zaken welke niet met name zijn genoemd komen, dat ter beoordeling door het bestuur, ten laste van de desbetreffende vereniging.

3.03
De kosten voor de bekercompetitie wordt apart in rekening gebracht. Deze inschrijving is op vrijwillige basis per vereniging/team.

3.04
Zolang de KNVB onderscheid maakt tussen contributie voor zaalvoetballende veldvoetballers en uitsluitend zaalvoetballers zal het bestuur deze gedragslijn volgen.

3.05
De verenigingen/teams dienen wel kenbaar te maken of hun leden lid zijn van een veldvoetbalvereniging zodat de ledenadministratie van de KNVB dezelfde code kan hanteren.

3.06
Het schadeformulier ongevallenverzekering voor leden van de amateursectie van de KNVB blijft gehandhaafd, zolang de A.L.V. niet anders beslist.

3.07
De contributie zal middels een nota, waarop de betalingsregeling staat vermeldt, worden geïnd. De verenigingen c.q. teams hebben de mogelijkheid, het verschuldigde te voldoen op de wijze, zoals is aangegeven op de betreffende nota. Kosten die moeten worden gemaakt om de verschuldigde bedragen te doen incasseren komen geheel ten laste van de betreffende vereniging. In geval van wanbetaling zal het betreffende team uit de competitie genomen kunnen worden. De hieraan verbonden kosten komen eveneens volledig voor het betreffende team. Van wanbetaling is sprake, wanneer de contributie of een deel daarvan na het verstrijken van een maand na de laatste vervaldatum (zoals vermeld op de faktuur) niet is voldaan. De hieraan verbonden kosten komen eveneens ten laste van de betreffende vereniging.

3.08
De betalingsverplichting blijft te allen tijde bestaan.

ARTIKEL 4: STRAFMAATREGELEN

4.01
Het uitstellen van wedstrijden naar een andere datum dan wel een ander aanvang uur is slechts toegestaan na overleg met de competitieleider.

4.02
Het onderling ruilen van wedstrijden is niet toegestaan. Alleen in bijzondere omstandigheden (b.v. overlijden) of extreme weersomstandigheden kan hier een uitzondering op worden gemaakt. E.e.a. ter beoordeling door de competitieleider resp. het bestuur.

4.03
De ZVV de Bevelanden kent een beoordelingscommissie. Deze heeft tot taak het beoordelen van de overtredingen met betrekking tot dit huishoudelijke reglement. De opgelegde straffen c.q. maatregelen zijn bindend.

4.03.1
Indien een team voor het spelen van zijn wedstrijd niet op komt, resp. wel verschijnt maar met minder dan het voorgeschreven aantal spelers wordt deze bestraft met een nederlaag met als uitslag 3- 0 in het voordeel van de tegenstander.

4.03.2
De tijdwaarneming is de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter.

4.03.3
Het afmelden voor een wedstrijd dient minimaal 24 uur voor het in het programma vermelde aanvangstijdstip bij de competitieleider te worden gedaan. Zie ook hetgeen vermeld is onder artikel 5 (financiele sancties).

4.04
Een speler welke door de scheidsrechter tengevolge van een direct getoonde rode kaart van het veld wordt verwijderd wordt met onmiddellijke ingang deelname aan tenminste drie (3) eerstvolgende competitie- c.q. bekerwedstrijden ontzegd.

4.04.1
In geval de beoordelingscommissie het bij dit soort voorvallen nodig oordeelt, dan zal het desbetreffende voorval aan de tuchtcommissie van de KNVB worden voorgelegd.

4.04.2
Daartoe dienen de desbetreffende speler/de scheidsrechter en eventuele getuigen zorg te dragen dat binnen 72 uur na de wedstrijd hun verklaring/strafformulier in het bezit is van de voorzitter van de beoordelingscommissie van de vereniging.

4.06
In geval van molestatie van een scheidsrechter wordt (worden) de dader(s) met onmiddellijke ingang deelname aan de reguliere- en/of bekercompetitie ontzegd en wel voor de eerstvolgende vijf (5)wedstrijden. Dit in afwachting van de beslissing van de tuchtcommissie KNVB. De beoordelingscommissie brengt het geval onverwijld ter kennis van de tuchtcommissie KNVB.

De betreffende speler(s), de scheidsrechter, de tijdwaarnemer en de leiding van de beide deelnemende teams zijn verplicht binnen 48 uur na de wedstrijd hun verklaringen/ strafformulieren in het bezit te stellen van de voorzitter van de beoordelingscommissie. Deze stelt de voorzitter van ZVV de Bevelanden op de hoogte. Dit i.v.m de termijn van 72 uur dat de rapportage bij de KNVB binnen moet zijn.

4.07
Alle op het wedstrijdformulier vermelde spelers dienen lid te zijn van het team, waarvoor zij zijn opgesteld. Indien dit niet het geval is, dan wordt het betrokken team 3 winstpunten in mindering gebracht en wordt de wedstrijd tevens voor dit team als verloren beschouwd.

4.08
In geval van een bekerwedstrijd geldt de regel, dat het overtredende team uit de bekercompetitie wordt genomen en de tegenstander voor de volgende ronde wordt doorgeplaatst.

4.09
De spelers worden geacht zich in woord en gebaar op een fatsoenlijke en behoordelijke manier te gedragen t.o.v. alle in de zaal aanwezige personen.

4.10
Indien een aangestelde scheidsrechter niet komt opdagen, dient de wedstrijd te allen tijde te worden gespeeld. In voorkomende gevallen moet men, indien mogelijk, contact opnemen met de competitieleider. In het uiterste geval dient het thuisspelende team een scheidsrechter te zorgen. Lukt dit niet dan dienen beide aanvoerders een aantekening te maken op het wedstrijdformulier dat een aangestelde scheidsrechter niet aanwezig is en in onderling overleg een scheidsrechter aan te stellen.

ARTIKEL 5: FINANCIËLE SANCTIES

M.i.v. het seizoen 2010/2011 zal een sanctiebeleid zijn intrede doen bij ZVV De Bevelanden. Dit beleid is noodgedwongen ontstaan door de negatieve ervaringen van de afgelopen seizoenen, waarbij het idee bij een deel van de teams had postgevat, dat alles maar “vrijheid/blijheid” was, en er toch geen financiële consequenties waren voor de diverse tekortkomingen. Dit beleid is tijdens de algemene ledenvergadering van november 2009 aan de aanwezige leden voorgelegd. Deze hebben hiermede ingestemd en geaccordeerd. Op de volgende terreinen zullen zowel financiële als ook sportieve sancties ten uitvoer worden gelegd t.w.:

  1. Het zonder voorafgaande mededeling wegblijven voor de te spelen competitiewedstrijd;
  2. Idem voor een bekerwedstrijd
  3. Het met voorafgaand bericht niet opkomen voor de te spelen competitiewedstrijd
  4. Idem voor een bekerwedstrijd
  5. Verzoek van een team een competitiewedstrijd te verplaatsen naar een andere datum.
  6. Het niet tijdig betalen van de verschuldigde contributie of delen daarvan
  7. Het zoekraken van de spelerspassen en het opnieuw aanmaken hiervan

Ad 1:
a. De te betalen sanctie bedraagt € 75,–
b. Er worden 3 verliespunten in mindering gebracht

Ad 2:
a. De te betalen sanctie bedraagt € 25,–
b. De vastgestelde kosten per bekerwedstrijd worden eveneens in rekening gebracht. (voor 2020/2021 € 40,–)

Ad 3:
a. De te betalen sanctie bedraagt € 40,–
b. Er wordt 1 verliespunt in minder gebracht

Ad 4.
Als genoemd onder Ad 2.

Ad 5.
De te betalen kosten bedragen € 75,–

Ad 6.
De administratieve kosten bedragen € 15,–

Ad 7.
De kosten per A4 formaat per vel € 15.–

Toelichting op punt 4 en 5.
In bijzondere gevallen wordt het sanctiebeleid niet toegepast. Deze bijzondere gevallen zijn o.a.:

  • Overlijden van een lid c.q. belanghebbende van een zaalvoetbalteam;
  • Huwelijk van een van de leden, waarbij het gehele team is uitgenodigd;

Het zal duidelijk zijn, dat het al of niet zonder kennisgeving wegblijven met als argument, dat er niet genoeg spelers op de been kunnen worden gebracht i.v.m. ziekte, niet als bijzonder geval kan en zal worden aangemerkt.

ARTIKEL 6: SLOTBEPALING

6.01
Voor die zaken waarin dit reglement dan wel de reglementen van de KNVB niet voorziet beslist het bestuur van ZVV “De Bevelanden”.

6.02
Voorstellen, die worden ingediend voor of tijdens de Algemene Leden Vergadering, zullen op die ledenvergadering worden behandeld en indien nodig, in stemming worden gebracht, ongeacht het aantal aanwezige leden.

6.03
Met het van kracht worden per 1 juli 2010 van deze versie van het Huishoudelijk Reglement, vervallen alle voorgaande versies.

Het bestuur van Zaalvoetbalvereniging “De Bevelanden”
Was getekend (juli 2010):

Voorzitter:
A.Dijkmans

Penningmeester:
F.Valk

Secretaris:
R.Krijger

Copyright ZVV de Bevelanden 2023 | Sitemap | Realisatie: Steketee Online