Sancties

Bijlage 9: Sanctiebeleid – Financiële sancties en sportieve sancties van kracht per 01-01-2023

M.i.v. het seizoen 2010/2011 heeft het bestuur van ZVV De Bevelanden  een sanctiebeleid in gevoerd. Dit beleid is tijdens de algemene ledenvergadering van november 2009 aan de aanwezige leden voorgelegd. De leden  hebben hiermede ingestemd en geaccordeerd. Daarnaast zijn er sancties m.b.t. een rode kaart en wangedrag zulks ter beoordeling door Beoordelingscommissie. Zie daartoe de andere bijlagen bij Huishoudelijk Reglement.

Bij het vaststellen van de hoogte en verhogingen van de financiële sanctie is een van de criteria dat de (extra) gemaakte kosten minimaal moeten worden gecompenseerd door de financiële sanctie.

Voor de volgende gevallen zullen financiële en/of sportieve sancties ten uitvoer worden gelegd t.w.:

Overzicht financiële sancties  en/of in mindering brengen van wedstrijdpunten Sancties
A Met betrekking tot het niet deelnemen team aan de wedstijden € FIN Verlies
1 Het zonder voorafgaande mededeling wegblijven voor het spelen van een geplande wedstrijd (klasse- en bekercompetitie) of afmelden na vrijdagavond 20.00 uur voor de aankomende week, wordt bestraft met een financiële boete en een nederlaag met als uitslag 3- 0 in het voordeel van de tegenstander. € 80,– 3-0
2 Het met voorafgaand bericht niet opkomen voor een geplande wedstrijd (klasse- en bekercompetitie), mits deze melding gedaan is voor 20.00 uur op de vrijdagavond  voorafgaand  aan de aankomende week, wordt bestraft met een financiële boete en een nederlaag  met als uitslag 3-0  in het voordeel van de tegenstander. € 50,– 3-0
3 Verzoek van een team een competitiewedstrijd te verplaatsen naar een andere datum. Als afmelding en verzoek worden gedaan 14 kalenderdagen voor geplande wedstrijddatum € 00,– —-
4 Aan het team  wordt een sanctie opgelegd bij meespelen van een niet ingeschreven speler en/of handtekening zetten voor een andere speler die niet aanwezig is. Verder  wordt een sanctie opgelegd als de teamleider/contactpersoon  of een ander persoon een handtekening plaatst voor een of meer spelers die mee doen aan een wedstrijd of vergadering. € 80,– 5-0
B Met betrekking tot het niet nakomen van administratieve verplichtingen
1 Het niet tijdig betalen van de verschuldigde contributie of delen daarvan of boetes. De administratieve kosten bedragen. € 35,– —-
2 Het zoekraken van de spelerspassen indien ter beschikking gesteld door het bestuur en het opnieuw aanmaken hiervan. Kosten per keer zoek raken A4 verzamelvel. € 15,–
C Met betrekking tot bijeenkomsten
1 Niet deelnemen aan een algemene leden vergadering (ALV); per team € 30,– —–
2 Niet deelnemen aan door ZVV De Bevelanden georganiseerde  opleidings- en instructieprogramma’s  m.b.t zaalvoetbal; per team € 30,– —–
D Met betrekking tot gedrag en/of schade aan de accommodatie
1 Klachten van de zaalbeheerder welke bij het bestuur door hem ingediend worden betreffende teams of spelers van ZVV De Bevelanden , kunnen door het bestuur het opleggen van een boete, het vergoeden van eventueel aangebrachte vernielingen en uitsluiting van verdere deelname aan de competitie tot gevolg hebben. Aard, vorm en hoogte van de sanctie wordt na onderzoek vastgesteld.

Opmerkingen:

  1. In bijzondere gevallen wordt het sanctiebeleid niet toegepast. Deze bijzondere gevallen zijn o.a.:

–          Overlijden van een lid c.q. belanghebbende van een zaalvoetbalteam;

–          Huwelijk van een van de leden, waarbij het gehele team is uitgenodigd;

  1. Het zal duidelijk zijn, dat het al of niet zonder kennisgeving wegblijven met als argument, dat er niet genoeg spelers op de been kunnen worden gebracht i.v.m. ziekte, niet als bijzonder geval kan en zal worden aangemerkt, zulks ter beoordeling van het bestuur.
  2. Het bedrag van de financiële sancties wordt jaarlijks voor aanvang van de competitie vastgesteld. Verhogingen kunnen noodzakelijk zijn door de voortdurende toename van kosten van de zaalhuur per uur en ingeval de maatregelen niet voldoende effect sorteren, zulks ter beoordeling van het bestuur van ZVV De Bevelanden.

################  Vastgesteld door het bestuur ZVV De Bevelanden op 20 juni 2022   ###############

Copyright ZVV de Bevelanden 2024 | Sitemap | Realisatie: Steketee Online